<Jaturapa>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

EducationInfographicsResearch

การสร้างข้อสอบอัตนัย [กราฟิกสวย ๆ]

การสร้างข้อสอบอัตนัย

ที่มา:

  • ศูนย์วิชาการประเมินผล สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. (2561). การสร้างข้อสอบอัตนัย. สืบค้นเมื่อ 17 ตุลาคม 2562. จาก https://www.facebook.com/pg/academy.ORE.STOU/photos/?tab=album&album_id=320393125393636.