<Jaturapa>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

EducationInfographicsResearch

หลักการและประเภทของการประเมินโครงการ [กราฟิกสวย ๆ]

หลักการและประเภทของการประเมินโครงการ

 

ที่มา:

  • ศูนย์วิชาการประเมินผล สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. (2562). การประเมินโครงการ. สืบค้นเมื่อ 12 ตุลาคม 2562. จาก https://www.facebook.com/media/set/?set=a.508727519893528&type=3.