<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

ClipSTEMวิทยาการคำนวณ

[บทเรียน KidBright] ตอนที่ 4 การเขียน code ให้บอร์ดทำงานหลายหน้าที่

ตอนที่ 4 การเขียน code ให้บอร์ดทำงานหลายหน้าที่

KidBright คือ “บอร์ดสมองกลฝังตัว” พูดง่ายๆ ก็คือ คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ที่มีไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถรับข้อมูล ประมวลผล และสั่งงานเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ได้

KidBright IDE ใช้การสร้างชุดคำสั่งแบบ Block Based Programing หรือ Blocky อยากให้ส่วนไหนของบอร์ด KidBright ทำงานก็เอาบล็อคส่วนนั้นมา แล้วก็กำหนดเงื่อนไขการทำงาน เสร็จแล้วแล้วเอาสายเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับบอร์ด แล้วกดปุ่ม Program Build KidBright IDE จะแปลง block เป็นรหัสที่คอมพิวเตอร์เข้าใจให้ชุดคำสั่งส่งเข้าไปในบอร์ดเท่านี้เราได้ชื่อว่าเขียนโค้ดได้แล้ว

 

ตอนที่ 4 การเขียน code ให้บอร์ดทำงานหลายหน้าที่

 

ที่มา:

  • KidBright. (2562). บทเรียน KidBright. สืบค้นเมื่อ 5 กันยายน 2562. จาก https://www.kid-bright.org/manual/article/67.