<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

EducationGoogle for Educationวิทยาการคำนวณ

[Google] “โครงการ Google Coding Teacher Leader 2019”

“โครงการ Google Coding Teacher Leader 2019”

ขอเชิญครู อาจารย์ และบุคคลากรทางการศึกษาทุกท่านเข้าร่วม “โครงการ Google Coding Teacher Leader” เพื่อเข้าสู่กระบวนการพัฒนาศักยภาพในการสอน “Computational Thinking ภายใต้การสนับสนุนของ Google

โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเชิญมาเข้า Boost Camp กับ Google Engineer จาก Silicon Valley (การอบรมเป็นภาษาไทย) ตามวันและสถานที่ดังนี้

 1. เหนือ: โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2562
 2. ใต้: โรงเรียนหาดใหญ๋วิทยาลัย วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562
 3. อีสาน: โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562
 4. กลาง: Google Academy, True Digital Park วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562
 5. ตะวันออก: โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 (เต็มแล้ว)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. สอนเด็กนักเรียนตั้งแต่อายุ 9-16 ปี
 2. สามารถนำไปขยายผลในการเรียนการสอนของตนได้
 3. ไม่จำเป็นต้องเป็นครูคอมพิวเตอร์ ต้องการครูอาจารย์ที่สอนวิชาที่หลากหลาย
 4. มีจิตอาสา รักชาติ ต้องการนำความรู้ที่ได้ไปแบ่งปันให้กับผู้อื่น

สิ่งที่ Google Coding Teacher Leader จะได้รับ

 1. เข้าร่วม Google Coding Boost Camp กับ Google Engineer จาก Silicon Valley (ภาษาไทย)
 2. มาเยี่ยมชม Google Office Thailand
 3. วุฒิบัตรจาก Google และ EduTech Thailand
 4. Learning Toolkits สำหรับ Coding
 5. สิทธิพิเศษอื่นๆ เช่น ได้เข้าร่วมชุมชน Google Educator Group (GEG), กิจกรรมอื่นๆ ที่จัดโดย Google ประเทศไทย

โดยสมัครมาได้ที่ gg.gg/Apply-GCoding2019 ภายในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 นี้นะคะ *รับจำนวนจำกัด” (อาจปิดรับสมัครก่อนหากที่นั่งเต็มและขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการนะคะ)

ไม่มีค่าลงทะเบียน

ติดต่อสอบถาม

 • info@edutechthailand.com
 • Line: gg.gg/line-EduTech
 • FB: @EduTechTH

ที่มา

 • EduTech Thailand. (2562). “โครงการ Google Coding Teacher Leader 2019”. สืบค้นเมื่อ 4 กันยายน 2562. จาก  https://www.facebook.com/EduTechTH/posts/2414184755334037.