<Jaturapa>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

EducationNewsResearch

[Web] WCSS Thailand เวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School Symposium)

WCSS Thailand เวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
(World-Class Standard School Symposium)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

http://wcssthai.com/

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ทุกจังหวัด ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล ตลอดจนเผยแพร่ผลงานการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาและผลงานนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

  • วันเวลาและสถานที่จัดเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
  1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ –  วันที่ 9-10 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้นจังหวัดร้อยเอ็ด
  2. ภาคใต้ 14 จังหวัด –  วันที่ 16-18 กันยายน 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  3. ภาคเหนือ –  วันที่ 18-20 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก
  4. กทม./ภาคกลาง/ภาคตะวันออก 27 จังหวัด  –  วันที่ 27-29 กันยายน 2562 ณ โรงแรมโนโวเทล จังหวัดสมุทรปราการ
  • แนวทางการจัดนิทรรศการ

    • กำหนดการจัดงาน