<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

EducationIPSTNewsSTEM

Thailand STEM Festival 2019 ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

Thailand STEM Festival 2019 
ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

เกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด

ที่มา:

  • ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2. (2562). ข่าวประชาสัมพันธ์งาน Thailand STEM Festival 2019. สืบค้นเมื่อ 28 สิงหาคม 2562.  จาก http://www.knw.ac.th/STEM/.