<Jaturapa>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

Infographics

9 อาชีพสาย IT ที่บริษัทต้องการมากที่สุด

 

ที่มา

  • ITC Training Center. (2562). ข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางว่าจะไปสายไหนดี?. สืบค้นเมื่อ 8 สิงหาคม 2562. จาก https://www.facebook.com/ITcert2005/posts/2581021141929329.