<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

Education

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 61 ราย ได้แก่

 • วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 11 ราย
 • วิทยฐานะรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย
 • วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 7 ราย
 • วิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชี่ยวชาญ จำนวน 7 ราย
 • วิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน 35 ราย

ดังนี้

 • หลักเกณฑ์ฯ ว 17/2552 จำนวน 2 ราย ดังนี้
  1. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ได้แก่
   1. นางสุภัคร ภูจริต โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
  2. เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ได้แก่
   1. นายจิรวัฒน์ ชินศรี วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน จ.น่าน
 • หลักเกณฑ์ฯ ว 13/2556 จำนวน 17 ราย ดังนี้
  1. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 10 ราย ได้แก่
   1. นางเพ็ญวดี ค้าสุวรรณ โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี สพม.เขต 29
   2. นางภัสสรีวัลย์ ทะคง โรงเรียนชุมแพศึกษา จังหวัดขอนแก่น สพม.เขต 25
   3. นางนภธร อัครธรสกุล โรงเรียนขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น สพม.เขต 25
   4. นางเครือรัตน์ ฤทธิเดช โรงเรียนวัดอ่างทอง สพป.สงขลา เขต 1
   5. นางอมรรัตน์ มีขวัญรัก โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
   6. นางสาวธันวา มากเหลือ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) สพป.สุโขทัย เขต 2
   7. นายณรงค์ ชมภูนุช วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
   8. นางลำพูน ประริเตสังข์ โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา สพป.สุรินทร์ เขต 2
   9. นางสุภาภรณ์ ภูดินทราย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร สพม.เขต 23
   10. นางพรรณี ยางทอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต สพม.เขต 14
  2. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 7 ราย ได้แก่
   1. นายชวน แก้วกัณหา โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
   2. นายสมศักดิ์ ประสาร โรงเรียนบ้านปะทาย สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
   3. นายธีระวัธน์ สิงหบุตร โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” จังหวัดระยอง สพม.เขต 18
   4. นายบุญลือ เทียนศิริ โรงเรียนบ้านยายคำ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
   5. นายศักดา ชัยภัย โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จังหวัดชัยภูมิ สพม.เขต 30
   6. นายศิวกรณ์ เอ่งฉ้วน วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
   7. นายชัยทัศน์ จ้องสกุลวงษ์ โรงเรียนบ้านท่าระพา สพป.สระแก้ว เขต 1
 • หลักเกณฑ์ฯ ว 12/2561 จำนวน 42 ราย ดังนี้
  1. มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดเชี่ยวชาญ จำนวน 7 ราย ได้แก่
   1. นายสุรพล วงศ์หวัน สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา
   2. นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดสุรินทร์
   3. นางรุ่งทิวา ศรีวรขาน สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดร้อยเอ็ด
   4. นายธฤติ ประสานสอน สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี
   5. นางเกษร ธานีรัตน์ สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช
   6. นางสาวดารัตน์ กาญจนาภา สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดราชบุรี
   7. นายสันติ ต่วนชะเอม สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดสิงห์บุรี
  2. มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน 35 ราย ได้แก่
   1. นายเธียนไท คำล้าน สพป.อุบลราชธานี เขต 4
   2. นายจำนงค์ สุดาเดช สพป.ปทุมธานี เขต 1
   3. นายบูรพา พรหมสิงห์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
   4. นางสุภารีย์ โพนเงิน สพป.มหาสารคาม เขต 1
   5. นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว สพม.เขต 12
   6. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร สพป.ชัยภูมิ เขต 3
   7. นายอุดมชัย ชัยจุฑาภัค สพม.เขต 30
   8. นายเปรม คำวัฒนา สพป.สุโขทัย เขต 2
   9. นายธนชน มุทาพร สพป.ชัยภูมิ เขต 1
   10. นายอนุกูล ทองนุ้ย สพป.บึงกาฬ
   11. นายกำพล กระมล สพป.สระแก้ว เขต 2
   12. นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
   13. นายพยอม วงษ์พูล สพป.สุโขทัย เขต 1
   14. นายพลชัย ชุมปัญญา สพป.เลย เขต 2
   15. นายจรัญ แจ้งมณี สพป.เชียงราย เขต 2
   16. นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล สพป.เชียงใหม่ เขต 4
   17. นายปราโมทย์ แสนกล้า สพป.นครราชสีมา เขต 4
   18. นายสุนาจ แก้วสุข สพป.พัทลุง เขต 1
   19. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว สพป.พัทลุง เขต 2
   20. นายมารุต อุปนิสากร สพป.มุกดาหาร
   21. นายวสันต์ สัตยคุณ สพป.ขอนแก่น เขต 5
   22. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ สพป.ชลบุรี เขต 2
   23. นายเต็ม เสืออ่วม สพป.ชลบุรี เขต 1
   24. นายสุพรรณ หารธุจิต สพป.ระยอง เขต 1
   25. นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ สพป.จันทบุรี เขต 2
   26. นายอนันต์ พันนึก สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
   27. นายศังกร รักชูชื่น สพป.ตรัง เขต 1
   28. นายธนาดุลย์ แสนทวีสุข สพป.ลำพูน เขต 2
   29. นายบำรุง ฤทธิรัตน์ สพป.กระบี่
   30. นายวิสูตร เจริญวงษ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
   31. นายไพรัช มณีโชติ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
   32. นายสุรชาติ มานิตย์ สพม.เขต 17
   33. นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ สพม.เขต 24
   34. นายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย สพป.นครสวรรค์ เขต 1
   35. นายบุญชอบ โตคำ สพม.เขต 42

[pdf-embedder url=”http://www.jaturapad.com/wp-content/uploads/2019/07/210662-1.pdf”]

ดาวน์โหลดที่นี่

ที่มา: 

 • นิจาลักษณ์ ตั้งสวัสดิรัตน์. (2562). ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ. สืบค้นเมื่อ 6 กรกฎาคม 2562. จาก https://www.otepc.go.th/th/otepc03/news-otepc03/item/2707-2019-05-23-03-57-43.html.