<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

EducationResearch

คุรุสภา | ประกาศผลการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2562 “ระดับภูมิภาค”

ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมคัดสรรรางวัลผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2562 นั้น บัดนี้ การคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2562 “ระดับภูมิภาค” ได้เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาขอประกาศ ผลการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2562 “ระดับภูมิภาค” ประกอบด้วย รางวัลระดับเหรียญทอง จำนวน 41 ผลงาน เหรียญเงิน จำนวน 116 ผลงาน และเหรียญทองแดง จำนวน 68 ผลงาน รวมจำนวน 225 ผลงาน

ดาวน์โหลดที่นี่

 

ที่มา:

  • คุรุสภา. (2562).  ประกาศผลการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2562 “ระดับภูมิภาค”. สืบค้นเมื่อ 28 มิถุนายน 2562. จาก http://www.ksp.or.th/ksp2018/2019/06/6385/.