<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

IPSTNews

สสวท. เปิดรับสมัครรับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดรับสมัครรับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการรับสมัคร รวมทั้งแนบเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อกำกับ จากนั้น อัปโหลดเอกสาร (สกุล.pdf) ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ https://goo.gl/forms/9TqfxLnFQZFS37OW2

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่าย พสวท. (http://dpst.ipst.ac.th) โทร 02 392 4021 ต่อ 2308 หรือ 2312

ที่มา:

  • กระทรวงศึกษาธิการ. (2561). เปิดรับสมัครรับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561. สืบค้นเมื่อ 11 ตุลาคม 2561. จาก http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=53147&Key=news18.