<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

DownloadEducation

โปรแกรม Logbook ปรับปรุงใหม่อีกครั้ง (7 ตุลาคม 2561) เพื่อรองรับตาม ว.14/2561

โปรแกรม Logbook ปรับปรุงใหม่ 7 ตุลาคม 2561 เพื่อรองรับตาม ว.14/2561

Logbook Teacher

การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

 

ที่มา: 

  • สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ. (2561). Logbook Teacher. สืบค้นเมื่อ 9 ตุลาคม 2561. จาก https://logbook-teacher.otepc.go.th/.