<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

IPSTNewsวิทยาการคำนวณ

สสวท.เร่งพัฒนาครูเพื่อเด็กไทยก้าวหน้า นำ’วิทยาการคำนวณ’สู่ชั้นเรียน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ แถลงข่าวเรื่องการประชุมวิชาการนานาชาติ The International Science, Mathematics and Technology Education Conference 2018 (ISMTEC 2018) หัวข้อ การนำการคิด เชิงคำนวณเข้าสู่ระบบการศึกษาระดับอนุบาล-มัธยมศึกษา : Bringing Computational Thinking to K -12 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 20 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

ศ. ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เผยว่า สสวท.เตรียมจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The International Science, Mathematics and Technology Education Conference 2018 (ISMTEC 2018) เพื่อถ่ายทอดความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ให้แก่ครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของไทย รวมทั้งยกระดับการเรียนการสอนให้เข้าถึงผู้เรียนทุกวัยอย่างเต็มศักยภาพ โดยนำวิชาวิทยาการคำนวณ เข้าสู่ชั้นเรียน

โดยการประชุมครั้งนี้มีผู้เชี่ยวชาญมาแลกเปลี่ยนความรู้ อาทิ Mr.Don Carlson Education Lead, Microsoft Asia Pacific-Singapor นายแพท ยงค์ประดิษฐ์ Chief Academic Officer, Code.org U.S.A. Dr. Zsolt Lavicza Professor, Johannes Kepler University , Linz , Australia เพื่อให้ครู นักการศึกษาและผู้สนใจจากทั่วโลกได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ความรู้ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ร่วมกัน สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย ที่ผ่านมาพบว่า นักการศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่มีการนำความรู้ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ความก้าวหน้าในการเรียนการสอนจึงยังไม่เกิดผลเท่าที่ควร สิ่งสำคัญคือ ต้องทำให้การสอนวิชาเหล่านี้มีประสิทธิภาพและดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง บุคลากรครูที่มีความสามารถจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กสนใจเรียน ซึ่งประเทศไทยมีครูที่มีความสามารถจำนวนมากแต่ยังขาดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดประชุมครั้งนี้ จึงเป็นการพัฒนาและส่งเสริมครูไทยให้มีมาตรฐานการสอนระดับนานาชาติ

“การจะให้คนไทยมีความรู้ด้านต่างๆ โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์การคำนวณอย่างก้าวหน้าต้องปูพื้นฐานตั้งแต่วัยเด็กและเรียนรู้จากครูที่มีคุณภาพ สัมผัสการใช้งานอุปกรณ์การเรียน การสื่อสารต่างๆได้อย่างเข้าใจ ใช้เหตุผลค้นคว้าหาคำตอบที่เหมาะสมนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ เพราะเยาวชนถือเป็นอนาคตที่สำคัญของประเทศชาติในก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 สามารถแก้ปัญหา มีทักษะการใช้ชีวิต ประกอบอาชีพที่แข่งขันได้ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืนในระยะยาว” ศ. ดร.ชูกิจกล่าว

Dr. Ethel Agnes P Valenzuela รองผู้อำนวยการ ด้านโครงการและการพัฒนา สำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Organization Secretariat: SEAMEO) เปิดเผยว่า SEAMEO เป็นศูนย์กลางเครือข่ายการศึกษาในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งระบบการศึกษายุคศตวรรษที่ 21 เด็กต้องมีทักษะความคิดขั้นสูงโดยเฉพาะการคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) ซึ่งเป็นพื้นฐานช่วยพัฒนาการอ่าน การเขียนและรวบรวมความคิดเชิงคณิตศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ การประชุมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนานาประเทศในการส่งผู้แทนมาร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพครู

นางดวงสมร คล่องสารา นายกสมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สวคท.) กล่าวว่า สมาคมครู ฯได้เชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมนำเสนอผลงาน รับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันในสาขาวิชาที่สนใจ เพื่อให้ครูและบุคลากรการศึกษาสามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างทันสมัยมีประสิทธิภาพ ตื่นตัวค้นหาประสบการณ์ความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอเพื่อนำไปสอนได้อย่างบรรลุเป้าหมายคือสร้างนักเรียนไทยที่มีคุณภาพ

Mr. Peter Teerapol Boonjarern ผู้อำนวยการ Indiana University ASEAN Gateway Office กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมีความโดดเด่นหลายด้าน และเป็นพันธมิตรที่ดีกับสสวท.มีความร่วมมือทางวิชาการมายาวนาน 50 ปี โดยให้ความสำคัญเรื่องสนับสนุนการศึกษาและการจัดประชุมนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งนี้ ซึ่งเชื่อว่าจะพัฒนาเพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้ให้กับครูไทยได้มาก

การประชุมวิชาการนานาชาติ The International Science, Mathematics and Technology Education Conference 2018 (ISMTEC 2018) จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 โดยมีวาระจัดทุก 2 ปี การประชุม ครั้งนี้เปิดโอกาสให้ครู อาจารย์ นักการศึกษา และนักศึกษาที่สนใจส่งผลงานวิชาการ บทคัดย่อหรือเค้าโครงงานวิจัยภาษาอังกฤษเข้าร่วมนำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัยนานาชาติ เพื่อประสิทธิผลในการเรียนการสอนและการนำไปพัฒนาต่อยอดเพิ่มองค์ความรู้ต่อไป

ที่มา: 

  • Thairath.co.th. (2561). สสวท.เร่งพัฒนาครูเพื่อเด็กไทยก้าวหน้า นำ’วิทยาการคำนวณ’สู่ชั้นเรียน. สืบค้นเมื่อ 3 ตุลาคม 2561. จาก  https://www.thairath.co.th/content/1385534.