<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

EducationNews

โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ Partners in Learning Thailand Forum 2019

โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ Partners in Learning Thailand Forum 2019 | 

กิจกรรม Thailand Innovative Teachers Leadership Awards 2019…ปีที่ 15

เชิญชวนครูไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานวิชาการระดับประเทศ พร้อมก้าวสู่การนำเสนอผลงานระดับโลก…..

 • ดาวน์โหลด รายละเอียดโครงการ : https://bit.ly/2IsO9pZ
 • การสมัครเข้าร่วมโครงการ : https://bit.ly/2xTx4ki
 • ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม-9.00 น.- 31 ธันวาคม 2561-23.30 น.

วัตถุประสงค์หลักของโครงการฯ

 • เพื่อกระตุ้นให้ครูไทย นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน เพื่อเกิดการเรียนรู้แก่
  เด็กไทย
 • เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่ครูผู้นำนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน
 • กระตุ้นให้บุคลากรครูในประเทศไทย หันมาสนใจในการพัฒนาแนวทางการสอนของตนมากยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์ของวงการศึกษาของ
  ประเทศไทย

เป้าหมายของโครงการฯ

 • สนับสนุนกิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนสาหรับครูไทย โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงาน
  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และโครงการเพื่อการศึกษา Thailand Microsoft in Education |
  Microsoft Partners in Learning
 • เป็นเวทีเพื่อการเผยแพร่ และนำเสนอผลงานวิชาการด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน โดยมีครูเข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่าปีละ
  500 คน
 • สนับสนุนครูไทย ในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์ ในทุกกลุ่มสาระวิชาและทุก
  ระดับช่วงชั้น

คุณสมบัติของครูผู้สมัคร :

 • เป็นครูผู้สอนใน ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ในทุกกลุ่มสาระวิชา
 • เป็นครูไทย หัวใจไอที ที่มีผลงานวิชาการของตนเอง ในการสร้างสรรค์ และนำเทคโนโลยีสารสนเทศ บูรณาการ และหรือ มีส่วนร่วม
  ในการบริหารการศึกษา และหรือการสอนทุกสาระการเรียนรู้ มีผลต่อการพัฒนาการศึกษาไทย ต่อเพื่อนครูและนักเรียน และวงการ
  การศึกษาไทย

หลักเกณฑ์ในการตัดสินและการให้คะแนน

 • ส่วนที่ 1 : โครงสร้าง และระบบการสอน
  • มีวัตถุประสงค์หรือมีเป้าหมายเพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนอย่างชัดเจน (Purpose or Objectives of the Project Specified)
  • แผนการเรียนรู้สามารถช่วยพัฒนาทักษะต่างๆ (Clearly improve Skills)
  • ผลงานของนักเรียนสะท้อนถึงการวางแผนการสอน (Students’ Works reflected Teaching Planning)
  • กิจกรรมการเรียนรู้มีการทำงานร่วมกัน (Collaborative Learning Activities)
  • กิจกรรมการเรียนรู้นำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Knowledge Building & Critical Thinking)
  • นวัตกรรมมีความคิดสร้างสรรค์ ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงและเป็นประโยชน์ [Extended Learning Beyond the Classroom]
  • เทคโนโลยีมีส่วนช่วยสนับสนุนในการสร้างองค์ความรู้ (Use of ICT for Learning New Knowledge)
  • เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านกระบวนการเรียนรู้ที่มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการเรียนรู้ (Teacher as Innovator and Change Agent)
 • ส่วนที่ 2 : ความคิดเชิงสร้างสรรค์ เชิงนวัตกรรม ในการบูรณาการแผนการสอนร่วมกับ ICT
  • ความคิดเชิงสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม ในการบูรณาการแผนการสอนร่วมกับ ICT
  • มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ในการใช้เครื่องมือ ICT ในการเรียนการสอน
  • มีการบูรณาการ ICT เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน

คณะกรรมการในการตัดสินผลงาน

 • ผู้ทรงคุณวุฒิจาก สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 • ผู้ทรงคุณวุฒิจาก แวดวงการศึกษาไทย และบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จากัด โดยการแต่งตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 • คณะครูตัวแทน Thailand Innovative Teachers Leadership Award ปี 2004 – 2018

กำหนดการส่งผลงาน และนำเสนอผลงาน

 • 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2561 – ลงทะเบียนรับสมัครออนไลน์ : https://bit.ly/2xTx4ki พร้อมเข้ากลุ่มเฟสบุ๊คเพื่อทำกิจกรรม : www.facebook.com/groups/itla2019
 • 31 ธันวาคม 2561 – ปิดการรับสมัคร เวลา 23.30 น.
 • 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2562 – ผู้สมัคร-ส่งผลงาน และร่วมกิจกรรมออนไลน์เพื่อการคัดเลือกรอบที่ 1
 • 15 เมษายน 2562 – ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 1 ติดตามได้ที่ แฟนเพจ www.facebook.com/PILTHAILAND
 • 24-26 พฤษภาคม 2562 – นำเสนอผลงานรอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศแบบโปสเตอร์ พร้อมบรรยายผลงานด้วยตนเอง ต่อหน้าคณะกรรมการ
 • 26 พฤษภาคม 2562 – ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยประจำปี 2562 จำนวน 10 ท่าน

** หมายเหตุ : วัน เวลา และสถานที่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงและจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งผ่านอีเมล์ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ
เฟสบุ๊คกลุ่ม : www.facebook.com/groups/itla2019
และหน้าแฟนเพจ Thailand Partners in Learning : www.facebook.com/PILTHAILAND

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 

 • ติดต่อสอบถามรายละเอียดกรุณาส่งข้อมูลไปที่ อีเมล์ : ITLA2019@outlook.com
 • รายละเอียดโครงการฯ พร้อมติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องที่ : แฟนเพจ Thailand Partners in Learning :
  www.facebook.com/PILTHAILAND และ www.facebook.com/groups/itla2019

ที่มา:

 • Thailand Microsoft in Education. (2561). โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ Partners in Learning Thailand Forum 2019. สืบค้นเมื่อ 1 ตุลาคม 2561. จาก https://www.facebook.com/PILThailand/posts/2121341074545638.