<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

EducationNews

รวมเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับภาค ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

  • เว็บไซต์การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)
ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บเขตพื้นที่ วันที่จัดแข่ง เว็บกลุ่มโรงเรียน ผู้ประสานงาน โทรศัพท์
1. สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 นุชนารถ ภูมาศ 0897092822
2. สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 6-7 ต.ค. 2561 ทองมุข ปารมีชัย 0811180416
3. สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 นายอภิรัฐ เจาะจง 0894166182
4. สพป. ขอนแก่น เขต 1 27-28 ก.ย. 2561 สุกัญญา มาชำนิ 0894180088
5. สพป. ขอนแก่น เขต 2 8-10 พ.ย 2561 นายเทอดชัย บัวผาย 0868567270
6. สพป. ขอนแก่น เขต 3 8-9 ก.ย. 2561 นางสาวปิยนาถ เครือวรรณ 0862210084
7. สพป. ขอนแก่น เขต 4 29 ก.ย.-1 ต.ค. 2561 นายสันติ จ้ำแพงจันทร์ 0878596589
8. สพป. ขอนแก่น เขต 5
9. สพป. ชัยภูมิ เขต 1 5 ก.ย. 2561 สาวิกา จักรบุตร 081-8764116
10. สพป. ชัยภูมิ เขต 2 นายวาทิศ สอนกอง 0996394519
11. สพป. ชัยภูมิ เขต 3 นางสาวยุวลักษณ์ โรมบรรณ 0956100096
12. สพป. นครพนม เขต 1 นายผล สังข์สน
13. สพป. นครพนม เขต 2 8-10 ต.ค. 2561 นายสายันต์ โชติวังโส 0854598945
14. สพป. นครราชสีมา เขต 1
15. สพป. นครราชสีมา เขต 2 12-13 ต.ค. 2561 นางพยอม รัตนาภรณ์ 0856829945
16. สพป. นครราชสีมา เขต 3 7-8 ต.ค. 2561 นางพัชราภรณ์ พินิจพงศ์ 0920929729
17. สพป. นครราชสีมา เขต 4 5-9 พ.ย 2561 นายกฤษณะ โดดจันทึก 0879571784
18. สพป. นครราชสีมา เขต 5 9-11 ต.ค. 2561 นางกมลวรรณ วิจิตรโคกกรวด 0896246179
19. สพป. นครราชสีมา เขต 6 4-5 ต.ค. 2561 นายสุมงคล ดีมาก 0819373582
20. สพป. นครราชสีมา เขต 7 25-26 ก.ย. 2561 นันทินานันทน์ ธนัทโรจนกุล 0629399896
21. สพป. บึงกาฬ สุรชัย โพธิ์คำ 0864505409
22. สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 2-3 ต.ค. 2561 นายสมบูรณ์ เทพศรัทธา 0983537217
23. สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 11-12 ต.ค. 2561 นายอุทัยผิน เครือคำ 0833774159
24. สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 8-10 ต.ค. 2561 มาโนช กลิ่นพยอม 0844294998
25. สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 6-7 ต.ค. 2561 สนิท เกไธสง 0934865605
26. สพป. มหาสารคาม เขต 1 3-5 ต.ค. 2561 นายปรีชา ภูสีฤทธิ์ 0956208999
27. สพป. มหาสารคาม เขต 2 นายคมกริช ปริปุณณะ 0988818625
28. สพป. มหาสารคาม เขต 3 10-12 ต.ค. 2561 นายจเด็จ ทัศวงษา 0823111843
29. สพป. มุกดาหาร 10-11 ต.ค. 2561 นายถาวร บัณฑิตเสน 0810483287
30. สพป. ยโสธร เขต 1 8-10 พ.ย 2561 วิภาวี ดวงมุลตรี 0952922364
31. สพป. ยโสธร เขต 2 นายภูริพัฒน์ ศรีแจ่ม 0954592361
32. สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 8-9 ต.ค. 2561 นางวลัยพร อ่อนพฤกษ์ภูมิ 0812550774
33. สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 10-12 ก.ย. 2561 นางสาวสุกัญญา ศรีนนท์ 0862382477
34. สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 7-9 พ.ย 2561 นายฐาปกรณ์ ธรรมรักษา 086-3534796
35. สพป. เลย เขต 1
36. สพป. เลย เขต 2 4-9 ต.ค. 2561 นางยุวดี ชุมปัญญา 0856937681
37. สพป. เลย เขต 3 16-19 ต.ค. 2561 นางเพชรี ชัยมูล 0819657257
38. สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 นายทวีศักดิ์ ธรรมวันนา 0920727245
39. สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 6-12 ต.ค. 2561 ว่าที่ร้อยตรีชาตรี ไชยโยธา 0818719591
40. สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 นางสาวเกษศิรินทร์ แพงวิเศษ 0819765843
41. สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 นายไผท คงศรีลา 0956200093
42. สพป. สกลนคร เขต 1 20-21 ก.ย. 2561 นายสมนึก พิมพ์นนท์ 0862204501
43. สพป. สกลนคร เขต 2 20-22 ก.ย. 2561 นายอารักษ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร 0812613558
44. สพป. สกลนคร เขต 3 14-16 พ.ย 2561 นายธเนศ ศรีท้าว 0811176115
45. สพป. สุรินทร์ เขต 1 10-11 ต.ค. 2561 นางสาวภัทรทิศา นวฤทธิ์เดชา 0651153569
46. สพป. สุรินทร์ เขต 2 10-12 ต.ค. 2561 นายสาธิต บัวหลวง 0844164967
47. สพป. สุรินทร์ เขต 3 4-5 ต.ค. 2561 นายธนทัต นามวัฒน์ 0627165449
48. สพป. หนองคาย เขต 1 นางสาวธัชกร เพ็งคำปั้ง 0953675556
49. สพป. หนองคาย เขต 2
50. สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 8-9 ต.ค. 2561 นางสาวปิยะพร ประภูชะกา 0848711818
51. สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 9-11 ต.ค. 2561 นายเจียมพล บุญประคม 0895761014
52. สพป. อำนาจเจริญ 24-27 ต.ค. 2561 นางธนพร วรวงศ์ 0879188373
53. สพป. อุดรธานี เขต 1 นายวิรุฬห์ จุลนิล 0897113632
54. สพป. อุดรธานี เขต 2 15-16 พ.ย 2561 นางสุนีย์ อุทุมทอง 0810316606
55. สพป. อุดรธานี เขต 3 8-10 ต.ค. 2561 นายชวลิต นามโยธา 0847934219
56. สพป. อุดรธานี เขต 4 8-10 พ.ย 2561 ดร.ทนงศิลป์ จันทะแจ้ง 0846005009
57. สพป. อุบลราชธานี เขต 1
58. สพป. อุบลราชธานี เขต 2 12-14 ก.ย. 2561 นายสังคม กุลสุวรรณ 0896807908
59. สพป. อุบลราชธานี เขต 3 8-11 ต.ค. 2561 ธวัชชัย. นวลศรี 0821499374
60. สพป. อุบลราชธานี เขต 4 นายยอดรัก กุลเกลี้ยง 0852080006
61. สพป. อุบลราชธานี เขต 5 9-11 ต.ค. 2561 นายชาติกิตติ ชินาภาษ 0812821214
  • เว็บไซต์การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บ วันที่จัดแข่ง ผู้ประสานงาน โทรศัพท์
1. สพม. เขต 19 เลย-หนองบัวลำภู กลุ่ม 1 10-11 พ.ย 2561
2. สพม. เขต 19 เลย-หนองบัวลำภู กลุ่ม 2
3. สพม. เขต 19 เลย-หนองบัวลำภู กลุ่ม 3
4. สพม. เขต 19 เลย-หนองบัวลำภู กลุ่ม 4 5-6 พ.ย 2561 สมคิด ชินนะ 0810571946
5. สพม. เขต 19 เลย-หนองบัวลำภู กลุ่ม 5
6. สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 1 นายนพดล แก้ววิเศษ 0827371554
7. สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 2
8. สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 3 29-31 ต.ค. 2561 นายสุชาติ นิกรรัมย์ 0866353831
9. สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 4 29-30 ต.ค. 2561 นางวิยะดา หัตถีชาติ 0887329227
10. สพม. เขต 21 หนองคาย-บึงกาฬ 4-6 ต.ค. 2561 นางศิริพร ตริยาวธัญญู 0844054411
11. สพม. เขต 22 นครพนม-มุกดาหาร กลุ่ม 1-2 5-6 ก.ย. 2561 นายชัยกัมพล มะโนชาติ 0636151516
12. สพม. เขต 22 นครพนม-มุกดาหาร กลุ่ม 3
13. สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 1 9-10 ต.ค. 2561 นายเดชอุดม ไชยวงศ์คต 0801767300
14. สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 2 8-9 ต.ค. 2561 ดร.สุรพร พงษ์สุวรรณ 0956536910
15. สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 3 8-9 ต.ค. 2561 นายทองปาน ศรีอักเศษ 0934862266
16. สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 1 นางเขมจิรา ผลประสาท 0877750089
17. สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 2 เขมจิรา ผลประสาท 0877750089
18. สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 3 30 พ.ย 1085 เขมจิรา ผลประสาท 0877750089
19. สพม. เขต 25 ขอนแก่น 6-8 ก.ย. 2561 ศน. พัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ 0817177366
20. สพม. เขต 26 มหาสารคาม 18-19 ต.ค. 2561
21. สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 1 8-9 พ.ย 2561 นายสำราญ ปัญญา 0819650635
22. สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 2
23. สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 3
24. สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 5-6
25. สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 1-4
26. สพม. เขต 29 อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ กลุ่ม 1 นายวีระวัฒน์ ผกานนท์ 0862603777
27. สพม. เขต 29 อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ กลุ่ม 2
28. สพม. เขต 29 อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ กลุ่ม 3 อดิเทพ ถนอมสงวน 0867206201
29. สพม. เขต 29 อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ กลุ่ม 4
30. สพม. เขต 29 อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ กลุ่ม 5 นางณฐวรรษ์ ไสว 0897181871
31. สพม. เขต 29 อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ กลุ่ม 6 นายธานินทร์ ธานี 0848330454
32. สพม. เขต 30 ชัยภูมิ 8-10 ต.ค. 2561 นายกฤตยพงศ์ อิ่มวิเศษ 0883788689
33. สพม. เขต 31 นครราชสีมา 9 มิ.ย.-9 ก.ค. 2561 นายธัญพิสิษฐ์ อ่อนศรี 087-0999197
34. สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 1 10-11 ต.ค. 2561 นายประเสริฐ สังข์รัมย์
35. สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 2
36. สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 3
37. สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 4 8-9 ต.ค. 2561 นายชาญ เริ่มรักรัมย์ 0866534053
38. สพม. เขต 33 สุรินทร์ 8-9 ก.ย. 2561 นายกฤษฎากร แก่นดี 0850179797

ที่มา: 

  • เว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา. สืบค้นเมื่อ 25 กันยายน 2561. จาก https://esan68.sillapa.net/modules/index/show_web_office.php.