<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

EducationNews

เปลี่ยนชื่อใหม่แล้ว มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

เปลี่ยนใหม่แล้ว สพฐ.ได้ปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ(การศึกษา)โลก บริบทสภาพสังคม เศรษฐกิจ การปฏิรูปการศึกษาและนโยบายจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไป และมีชื่องานอย่างเป็นทางการใหม่แล้ว เรียกว่า มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 โดยกำหนดให้มีหลักการ ดังนี้

หลักการ

 1. ให้มีการจัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนในระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ โดยจัดงานระดับชาติใน 4 ภูมิภาค
 2. ให้จัดการแข่งขันแยกออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
  1. วิชาการ
  2. เทคโนโลยี
  3. ศิลปหัตถกรรม
   โดยให้มีความโดดเด่นทั้ง 3 กลุ่ม ทั้งจากการประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้ การแบ่งพื้นที่ การจัดการแข่งขัน และการดึงจุดเด่นของงานทั้ง 3 กลุ่ม ออกมานำเสนอต่อสาธารณชนให้เป็นที่ประจักษ์
 3. การจัดการแข่งขันในกลุ่มวิชาการและเทคโนโลยี ควรปรับให้สอดคล้อง ตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 สภาพสังคมเศรษฐกิจ และการปฏิรูปการศึกษา ที่เปลี่ยนไป และควรปรับมาตรฐานการแข่งขันให้ทัดเทียมกับการแข่งขันในระดับนานาชาติ
 4. ให้ใช้ชื่องานว่า “งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
 5. ผู้ที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันทุกกิจกรรม ใน 4 ภูมิภาค จะได้รับเกียรติบัตรเป็นระดับชาติ
 6. กรณีที่ต้องคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับนานาชาติ จะเชิญผู้ได้รับรางวัลระดับชาติเข้าคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเฉพาะกิจกรรมที่ต้องคัดผู้แทนประเทศเป็นรายกิจกรรมไป

รายละเอียด ดังนี้

 1. หนังสือนำประกาศศิลปหัตถกรรม สพฐ.

 2. ประกาศศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68 รายละเอียด

 3. โครงการ

เว็บงานศิลปหัตถกรรม ปีการศึกษา 2561

ที่มา:

 • สำนักกิจการนักเรียน สพฐ. (2561). ประกาศ การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561. ค้นเมื่อ 5 กันยายน 2561. จาก http://www.sillapa.net/home/ประกาศ-การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม-วิชาการ-และเทคโนโลยีของนักเรียน-ปีการศึกษา-2561.