<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

Infographics

TCAS62 v. TCAS61 ปรับเปลี่ยนหรือคงเดิม? เปลี่ยนส่วนใดบ้าง

ที่มา: 

  • ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย – ทปอ. (2561). TCAS62 ปรับเปลี่ยนหรือคงเดิม?. ค้นเมื่อ 24 สิงหาคม 2561. จาก https://www.facebook.com/cuptthailand/posts/857673184429966.