<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

IPST

การเตรียมความพร้อมเพื่อการการประเมินผล PISA

โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ ริเริ่มโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD)

วัตถุประสงค์ 👉
เพื่อประเมินคุณภาพของระบบการศึกษาของประเทศต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมให้ประชาชนมีศักยภาพหรือความสามารถพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในโลกที่มีความเปลี่ยนแปลง ปัจจุบันมีมากกว่า 80 ประเทศที่เข้าร่วมโครงการ

PISA ประเมินอะไร 🔍
PISA ประเมินทุก 3 ปี ใน 3 ด้าน ได้แก่การรู้เรื่องการอ่าน (Readind Literacy) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)

PISA ประเมินใคร 👨‍🏫
PISA ประเมินนักเรียนอายุ 15 ปี ซึ่งเป็นวัยจบการศึกษาภาคบังคับ กลุ่มตัวอย่าง PISA 2018 จะสุ่มจากนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพประมาณ 8000 คน จากกว่า 200 โรงเรียนทั่วประเทศ

เตรียมตัวอย่างไรสำหรับ PISA 2018 📃
PISA 2018 เน้นด้านการอ่าน โดยมีข้อสอบการอ่านประมาณ 60% ข้อสอบคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ด้านละประมาณ 20% และเพิ่มกระประเมินสมรรถนะการอยู่ในสังคมโลก ซึ่งจะมีการจัดสอบในเดือนสิงหาคม 2561 โดยทำข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์แบบออฟไลน์ผ่านแฟลชไดรฟ์ ใช้เวลาสอบ 2 ชั่วโมง และอีก 1.5 ชั่วโมง ในการตอบแบบสอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติม 👇👇👇
http://ipst-pisatest.ipst.ac.th เพื่อเตรียมความพร้อม ทำความคุ้นเคยกับข้อสอบ และฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

#PISA #IPST #PISA2018 #PISAThailand

ที่มา: https://www.facebook.com/145276782175385/posts/1817499778286402/