<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

EducationIPSTNewsSTEM

การประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษาระดับประเทศ รอบชิงชนะเลิศ

สสวท. จะจัดการประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษาระดับประเทศ รอบชิงชนะเลิศ

วันที่16-17สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อิมแพค เมืองทองธานี

 

รายชื่อโครงงานที่ผ่านการคัดเลือกจากศูนย์สะเต็มศึกษาทั้ง 13 ศูนย์

กำหนดการประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษา รอบชิงชนะเลิศ

 

ที่มา: สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)