<Jaturapa>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

EducationNews

ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็น วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ตามหลักเกณฑ์ ว13/2556)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ.

เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็น

วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

(ตามหลักเกณฑ์ ว13/2556)

ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ สำนักงาน ก.ค.ศ.

สายงานบริหารสถานศึกษา (จำนวน 9 ราย)

1. วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

  • สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 ราย

2. วิทยฐานะเชี่ยวชาญ

  • สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6 ราย
  • สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 1 ราย

👉Linkที่ 1

สายงานบริหารสถานศึกษา (จำนวน 5 ราย)

  1. วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
  • สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ราย

👉Link ที่ 2