<Jaturapa>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

DownloadEducation

เอกสารเกี่ยวกับโรงเรียนมาตรฐานสากล

รายการเอกสารประกอบการประชุมอบรมวิทยากรแกนหลักโรงเรียนมาตรฐานสากล จำนวน 4 เอกสาร และ ตารางการประชุมฯ ดังนี้

  1. เป้าหมายและตัวชี้วัดด้านผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ปรับปรุง 2561
  2. แนวทางการดำเนินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
  3. แนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล ฉบับปรับปรุง 2561
  4. เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)
  5. ตารางการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมวิทยากรแกนหลักโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

ที่มา: สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย