Download | ปกแผนการสอน ครูภานุวัฒน์ สุวรรณธาดา

ตัวอย่าง ปกแผนการจัด

Read more

Download | ปกแผนการสอน ครูคู่ชีพ อาจเดช

ตัวอย่าง ปกแผนการจัด

Read more

Download | ตัวอย่างแบบประวัติและผลงาน“ครูดีในดวงใจ” ระดับ สพฐ. ประจำปี 2562

ตัวอย่างแบบประวัติแล

Read more

ดาวน์โหลดวุฒิบัตร/เกียรติบัตรผลการอบรมครูด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษา ปี 2562

ดาวน์โหลดวุฒิบัตร/เก

Read more

สสวท.ใจดี แจกเอกสารสำหรับครูสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี และวิทยาการคำนวณ)

ครูผู้สอนสาระเทคโนโล

Read more