การพัฒนาบุคลากรการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบ Active Learning

การพัฒนาครูและบุคลาก

Read more

Download | รายงานผลการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในช่วงกักตัวและ Work From Home ของครูจตุรภัทร

เนื่องจากผมเดินทางมา

Read more

Download | ปกแผนการสอน ครูภานุวัฒน์ สุวรรณธาดา

ตัวอย่าง ปกแผนการจัด

Read more

Download | ปกแผนการสอน ครูคู่ชีพ อาจเดช

ตัวอย่าง ปกแผนการจัด

Read more

โครงการพัฒนาสมรรถนะครูแกนนำตามมาตรฐานอาชีพด้านทักษะ ความเข้าใจ และการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ปีงบประมาณ 2563

โครงการพัฒนาสมรรถนะค

Read more