เอกสารประกอบการสอนวิชา สถิติและวิจัยทางการศึกษา

เอกสารประกอบการสอนวิ

Read more

การวิจัยชั้นเรียน: กระบวนการสร้างความรู้เพื่อใช้พัฒนาการเรียนการสอน

Post Views: 888

Read more

โครงงาน | การประเมินการเขียนรายงานโครงงาน

รายการประเมิน การกำห

Read more

โครงงาน | การประเมินการมีส่วนประกอบของรายงานโครงงาน

รายการ ชื่อโครงงาน ช

Read more

โครงงาน | การประเมินโครงงาน (ภาพรวม)

Post Views: 1,268

Read more

การประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 “นวัตกรรมการศึกษา: กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา” 16 – 17 สิงหาคม 2564

ประกาศสำนักงานเลขาธิ

Read more

Reseach | การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาการคำนวณโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมร่วมกับการจำลองสถานการณ์ออนไลน์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาสำาหรับนักเรียนเตรียมทหาร

การออกแบบกิจกรรมการเ

Read more

Reseach | อนาคตภาพการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในทศวรรษหน้า

อนาคตภาพการพัฒนาเทคโ

Read more