การติดตามผลสัมฤทธิ์ที่สะท้อนประสิทธิผล ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาต้นแบบ การประกันคุณภาพ ระดับห้องเรียนจากทีมที่ปรึกษา IQA

ติดตามผลสัมฤทธิ์ที่ส

Read more

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาพนาศึกษา

การประชุมใหญ่สามัญปร

Read more

ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา ให้กำลังใจคณะครูเตรียมความพร้อมสถานศึกษาต้นแบบ

ลงพื้นที่โรงเรียนบ้า

Read more

การประชุมกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และปฐมนิเทศศึกษานิเทศก์ใหม่ พร้อมมอบนโยบายการบริหาร

การประชุมกลุ่มนิเทศต

Read more

การอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การอบรมโครงการเสริมส

Read more

นายจตุรภัทร ประทุม ย้ายมารับตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

นายจตุรภัทร ประทุม ย

Read more