Download | ปกแผนการสอน ครูภานุวัฒน์ สุวรรณธาดา

ตัวอย่าง ปกแผนการจัด

Read more

Download | ปกแผนการสอน ครูคู่ชีพ อาจเดช

ตัวอย่าง ปกแผนการจัด

Read more

“ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง” นโยบายใหม่ที่จะนำมาใช้ในแผนปฏิรูปการศึกษา

ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน

Read more

Download | ชุดวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning : PBL)

            ชุดวัสดุ

Read more

การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามหน่วยพัฒนาที่ สพฐ. กำหนด

สพฐ.มีหนังสือแจ้งให้

Read more

Download | หลักสูตร “การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สพฐ.”

#Download รายละเอียด

Read more