โครการ JENESYS 2018 ณ ประเทศญี่ปุ่น

รัฐบาลญี่ปุ่นได้กำหนดจัดโครงการ JENESYS 2018 (Japan – East Asia Network of Exchange for Students and Youths) หัวข้อ “10th Batch : Japanese Language Communication/Japanese Culture Exchange” ระหว่างวันที่ 6 – 13 พฤศจิกายน 2561 ที่ประเทศญี่ปุ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนของญี่ปุ่นและจากประเทศที่เข้าร่วมโครงการจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นในมิติต่างๆ จึงขอเชิญชวนโรงเรียนส่งรายชื่อนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและสนใจเข้าร่วมโครงการโดยส่งใบสมัครมาตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในเอกสารแนบ

หมายเหตุ ขอแก้ไขอีเมล์ในหนังสือเชิญคัดเลือกจาก foreignopec@gmail.com เป็น foreignopec@opec.go.th

ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง
1. หนังสือเชิญโรงเรียน
2. ใบสมัครหน้า 1-3
3. ใบสมัครหน้า 4-7
4. ใบสมัครหน้า 8-10
5. ใบสมัครหน้า 11-13

ที่มา:

  • กระทรวงศึกษาธิการ. (2561).  โครการ JENESYS 2018 ณ ประเทศญี่ปุ่น . สืบค้นเมื่อ 22 กันยายน 2561. จาก http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=52942&Key=news18.