“TCAS ต้องใช้คะแนนอะไรบ้าง”

สำหรับนักเรียนคงกำลังเตรียมตัวสมัครสอบหรือวางแผนการสอบกันหลายคน เรื่องสำคัญที่สุดสำหรับการสมัครในระบบ TCAS คือ เกณณ์คะแนนหรือสัดส่วนต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด

ฉะนั้นนักเรียนควรหาข้อมูลเพื่อเป็นการเตรียมตัวกันก่อนว่าคณะ/สาขา ที่จะเข้าใช้คะเเนนการสอบอะไรบ้าง TCAS ต้องใช้คะแนนอะไรบ้าง โดยเพจ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย – ทปอ. ได้แยกมาให้ 3 ส่วนการสอบหลักๆ ได้แก่ ONET, GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ ส่วนการสอบอื่นๆ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์การสอบนั้นๆ

ที่มา:

  • ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย – ทปอ. (2561). “TCAS ต้องใช้คะแนนอะไรบ้าง”. ค้นเมื่อ 18 สิงหาคม 2561. จาก https://www.facebook.com/314007235463233/posts/848313288699289/