ADDIE Model

ADDIE Model

ADDIE เป็นกรอบการออกแบบการเรียนการสอน (ISD) ที่นักออกแบบการเรียนการสอนและนักพัฒนาฝึกอบรมใช้ในการพัฒนาหลักสูตร เป็นขั้นตอนสำหรับการสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมและเป็นเครื่องมือสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้

 1. Analysis (การวิเคราะห์)

 2. Design (การออกแบบ)

 3. Development (การพัฒนา)

 4. Implementation (การดำเนินงาน)

 5. Evaluation (การประเมินผล)

ในปัจจุบัน รูปแบบของ ISD ส่วนใหญ่เป็นรูปแบบที่พัฒนาจาก ADDIE  เช่น Dick and Carey และ Kemp ISD models หรือ Rapid prototyping เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง

สิ่งจำเป็นในการออกแบบการเรียนการสอน (ISD) อีกอย่างคือ ทฤษฎีการเรียนการสอน Instructional theories ยกตัวอย่างที่นิยม เช่น ทฤษฎีการเรียนการสอน behaviorism, constructivism, social learning, and cognitivism.

ADDIE Model

ขั้นตอนของ ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation และ Evaluation)

1. ขั้นตอน Analysis (การวิเคราะห์)

ขั้นตอนการวิเคราะห์ชี้แจงปัญหาและวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน และระบุสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ และความรู้และทักษะที่มีอยู่ของผู้เรียน ประกอบด้วยคำถามที่ต้องพิจารณาในช่วงการวิเคราะห์

 • ผู้เรียนคือใคร และมีลักษณะอย่างไร?
 • อะไรคือพฤติกรรมที่ต้องการจากการเรียนการสอน?
 • อะไรคือข้อจำกัดด้านการเรียนรู้และการเรียนการสอนนี้?
 • อะไรคือทางตัวเลือกที่สามารถจัดการเรียนการสอน?
 • อะไรคือข้อควรพิจารณาในการจัดการเรียนการสอน?
 • อะไรคือทฤษฎีการเรียนการสอนที่ต้องใช้?
 • อะไรคือส่วนประกอบของระยะเวลาในการดำเนินโครงการจนเสร็จสิ้น?

กระบวนการของตอบคำถามเหล่านี้ จะเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ความต้องการของการเรียนการสอน ในระหว่างการวิเคราะห์ความต้องการการ ผู้ออกการเรียนการสอน (ID) จะทราบข้อกำหนด ข้อจำกัด และทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อปรับปรุงแผนปฏิบัติการของพวกเขาต่อไป

2. ขั้นตอน Design (การออกแบบ)

ขั้นตอนการออกแบบเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ เครื่องมือการประเมินผล แบบฝึกหัด เนื้อหา การวิเคราะห์โครงสร้างรายวิชา แผนการจัดการเรียนรู้  และการเลือกสื่อ ขั้นตอนการออกแบบควรทำเป็นระบบ (systematic) และเฉพาะเจาะจง (specific) ระบบ (systematic) หมายถึงเป็นตรรกวิธีที่เป็นลำดับขั้นตอนของการพัฒนาที่ชัดเจน ดำเนินการพัฒนา และประเมินแผนกลยุทธ์ที่วางไว้เป็นชุดๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ เฉพาะเจาะจง (specific) หมายถึงทีมต้องดำเนินการองค์ประกอบต่างๆของแผนการออกแบบการเรียนการสอนด้วยความใส่ใจในรายละเอียด ขั้นตอนการออกแบบอาจรวมถึง การเขียนข้อเสนอการออกแบบหรือข้อเสนอแนะ  หรือแนวคิดและโครงสร้างเพื่อช่วยในการพัฒนาต่อไป ในขั้นสุดท้ายด้วย

ขั้นตอนการออกแบบประกอบด้วย

 1. อธิบายลักษณะกลยุทธ์การเรียนการสอน ออกแบบภาพจำลองการเรียนการสอนภาพและทางเทคนิคของโครงการ
 2. ประยุกต์ใช้กลยุทธ์การเรียนการสอนตามผลลัพธ์ที่ต้องการโดยอยู่ในขอบเขตของพฤติกรรมที่กำหนด (ความรู้ ความเข้าใจอารมณ์ และจิตใจ)
 3. ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ และ/หรือตามประสบการณ์ของผู้ใช้
 4. สร้างต้นแบบ
 5. สร้างภาพจำลองการออกแบบ (graphic design)

3. ขั้นตอน Development (การพัฒนา)

ในขั้นตอนการพัฒนานักออกแบบและนักพัฒนาการเรียนการสอนจะสร้างและรวบรวมเนื้อหาเนื้อหาที่อธิบายไว้ในขั้นตอนการออกแบบ หากมีการเรียนรู้แบบอีเลิร์นนิง โปรแกรมเมอร์จะพัฒนาหรือรวมเทคโนโลยี นักออกแบบสร้างสตอรี่บอร์ด ทดสอบการแก้ปัญหาวัสดุและขั้นตอน ทีมทบทวนและทบทวนโครงการตามข้อเสนอแนะ

4. ขั้นตอน Implementation (การดำเนินงาน)

ขั้นตอนการดำเนินการพัฒนาขั้นตอนสำหรับการอบรมผู้อำนวยการอบรมและผู้เรียน หลักสูตรการอบรมผู้อำนวยการอบรมให้ครอบคลุมถึงหลักสูตรการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนการสอน และขั้นตอนการทดสอบ ส่วนการเตรียมตัวสำหรับผู้เรียนนั้น ต้องให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือใหม่ (ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์) และการลงทะเบียนของนักเรียน ขั้นตอนการดำเนินงานนี้ยังรวมถึงการประเมินผลการออกแบบการเรียนการสอนด้วย

5. ขั้นตอน Evaluation (การประเมินผล)

ขั้นตอนการประเมินผลประกอบด้วยสองส่วน คือการประเมินผลตามรูปแบบ (formative) และการประเมินผลสรุปรวม (summative)  การประเมินผล (formative) เป็นการประเมินผลในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ ADDIE ส่วนการประเมินผลสรุปรวม จะประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอนด้วยโปรแกรมการเรียนการสอนหรือผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

ADDIE Model

ที่มา: 

 • Wikipedia. (ม.ป.ป.). ADDIE Model. ค้นเมื่อ 14 สิงหาคม 2561. จาก https://en.wikipedia.org/wiki/ADDIE_Model.
 • E-learning Dad. (ม.ป.ป.). The ADDIE Model. ค้นเมื่อ 14 สิงหาคม 2561. จาก http://elearningdad.com/addie-model/.