ทักษะครูในศตวรรษที่ 21

ทักษะครูในศตวรรษที่ 21

ทักษะครูในศตวรรษที่ 21 ทั้งหมดนี้ เป็นององค์ประกอบสำคัญที่ผู้สอนควรต้องมีในฐานะครู จำเป็นต้องมีจึงจะสามารถพัฒนาทักษะของตนเอง และผู้เรียนไปยังจุดมุ่งหมายที่ต้องการได้ ซึ่งมีดังนี้

  1. มีความรอบรู้มากขึ้นทั้งในสาขาที่สอนและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. มีความเป็นมืออาชีพ
  3. มีความสามารถและศักยภาพสูง
  4. เป็นผู้เตรียมความพร้อมให้นักเรียนในการเข้าสู่โลกของการทำงานในศตวรรษที่ 21
  5. มีความรักในอาชีพ
  6. มีชีวิตที่เรียบง่าย
  7. มีนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนบรรลุผลทางการเรียนรู้ที่ต้องการ

ครูในฐานะผู้สอนควรให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในขณะเดียวกันต้องไม่ลืมว่าครูเองก็เป็นผู้มีความสำคัญในบทบาทที่แตกต่างกันแต่มีเป้าหมายเดียวกันคือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีทักษะและมีเจตคติที่ดีในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ ด้วยเหตุปัจจัยทางสังคม เทคโนโลยีและการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เน้นพัฒนาผู้เรียนให้ทันกับยุคสมัย ทันกับปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งโดยตรงและโดยอ้อม สามารถก้าวผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ด้วยการใช้ความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ได้รับการพัฒนามาจากห้องเรียนและนอกห้องเรียนโดยมีครูทำหน้าที่ตามบทบาทต่าง ๆ อย่างเต็มเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ

ที่มา:

  1. กระทรวงศึกษาธิการ.(2561). ทักษะครูในศตวรรษที่ 21. ค้นเมื่อ 11 สิงหาคม 2561, จาก http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=52130&Key=infographics.
  2. drsumaibinbai. (2558). สมรรถนะ ทักษะและบทบาทครูไทยศตวรรษที่ 21. ค้นเมื่อ 11 สิงหาคม 2561, จาก https://drsumaibinbai.wordpress.com/2015/11/25/สมรรถนะ-ทักษะและบทบาทคร/ .