“การบูชาในเดือน ๘” วันอาสาฬหบูชา

อาสาฬหบูชา

หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน ๘ เพื่อรำลึกถึงคุณพระรัตนตรัยเป็นการพิเศษ เนื่องในวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา คือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ทำให้เกิดมีปฐมสาวก คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ และเกิดสังฆรัตนะคำรบพระรัตนตรัย

พระพุทธเจ้าเสด็จโปรดปัญจวัคคีย์

 

ที่มา:  1) พระไตรปิฎกฉบับประชาชน อ.สุชีพ ปุญญานุภาพ  , 2) goodlifeupdate.com