โปรแกรม LTeacher (ปรับปรุง 12 กรกฎาคม 2561 )

Logbook Teacher
หลักเกณฑ์ ว22/2560
ชุมชนและการสื่อสาร

เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ว21/2560 : 02-280-3223 หรือ 02-280-2830
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ว22/2560 : 02-280-3230

ที่มา: Logbook – สำนักงาน ก.ค.ศ.