การพัฒนาชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง English for Daily Life วิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

การเผยแพร่ผลงานวิชาการ

การพัฒนาชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง English for Daily Life
วิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

โดย นายเฉลิมพล ประเสริฐสังข์
โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย
อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

เอกสารผลงาน  – http://bit.ly/2tUiV4d