คุรุสภา-การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ.2561

การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ.2561

คุรุสภามีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน ยกย่องและผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 มาตรา 9(5) และ (6)

คุรุสภาจึงกำหนดให้มีการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีประเภทครูผู้สอนดีเด่น ดังนี้

 1. ครูผู้สอนปฐมวัยดีเด่น
 2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น
 3. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น
 4. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมดีเด่น
 5. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาดีเด่น
 6. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น
 7. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น
 8. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดีเด่น (ภาษาอังกฤษ)
 9. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น
 10. ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น
 11. ครูผู้สอนประถมศึกษาดีเด่น (เฉพาะโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีนักเรียน ไม่เกิน 120 คน)

หน่วยงานทางการศึกษาได้เรียกสาขาวิชาในการจัดการเรียนการสอนแตกต่างกันออกไป หากสอนในเนื้อหาวิชาลักษณะเดียวกัน ให้ถือเป็นประเภทเดียวกัน

การดำเนินการเสนอแบบรายงานประวัติและผลงาน

 • ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/ท้องถิ่นจังหวัด
  • ส่งแบบรายงานประวัติและผลงานไปยัง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2561
 • ระดับจังหวัด
  • ส่งแบบรายงานประวัติและผลงานไปยัง สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2561
 • ระดับประเทศ
  • จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นที่ผ่านการคัดเลือกระดับจังหวัด

การมอบรางวัล

 • มอบในงานวันครู พ.ศ. 2562

ไฟล์แนบ

ที่มา: คุรุสภา