การส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลครูดีเด่น STEM EDUCATION ประเทศไทย ปีที่ 5

การสมัครเข้ารับการคัดเลือก

ครูที่มีผลงานด้านการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา และสนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้เพียงประเภทเดียว ดังต่อไปนี้

ประเภทบุคคล

ต้องเป็นครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือเทคโนโลยีเท่านั้น

ประเภททีม

ต้องประกอบด้วย ครูผู้สอนในโรงเรียนเดียวกัน ทีมละ 2 – 4 คน ซึ่ง อาจเป็นครูผู้สอนวิชาเดียวกันหรือต่างวิชาก็ได้แต่มากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ร่วมทีมจะต้องเป็นครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือเทคโนโลยี

เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร

ผู้สมัครกรอกข้อมูลในเอกสารทั่วไป และรวบรวมเอกสารประกอบการพิจารณาคุณลักษณะในการคัดเลือกให้ครบถ้วนชัดเจน โดยให้ผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามรับรองประวัติและผลงาน ดังนี้

เอกสารทั่วไป

  1. หนังสือนำส่งรายชื่อผู้สมัครจากผู้อำนวยการโรงเรียน
  2. ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย
  3. แบบฟอร์มรายการเอกสารประกอบการพิจารณาคุณลักษณะในการคัดเลือก
  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ พร้อมรับรองสำเนา
  5. สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู พร้อมรับรองสำเนา

เอกสารประกอบการพิจารณาคุณลักษณะในการคัดเลือก

ประเภทบุคคล มีคุณลักษณะในการคัดเลือกทั้งสิ้น 4 ด้าน ดังนี้

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ประกอบด้วยเอกสารต่อไปนี้

1.1 แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู

  • ผู้สมัครต้องให้ผู้อำนวยการโรงเรียน 1 ท่าน หัวหน้ากลุ่มสาระ 1 ท่านและเพื่อนร่วมงาน 3 ท่าน เป็นผู้ประเมิน และส่งแบบประเมินถึงกรรมการ ในลักษณะปกปิด
  • ในกรณีที่หัวหน้ากลุ่มสาระเป็นผู้สมัคร ให้ส่งแบบประเมินจากผู้อำนวยการโรงเรียน 1 ท่าน รองผู้อำนวยการโรงเรียนด้านวิชาการ 1 ท่าน และเพื่อนร่วมงาน 3 ท่าน เป็นผู้ประเมิน และส่งแบบประเมินถึงกรรมการ ในลักษณะปกปิด

1.2 เอกสารประจักษ์พยานที่แสดงถึงคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด

2. ด้านความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ประกอบด้วยเอกสารต่อไปนี้

2.1 ประวัติและผลงานของผู้สมัคร ย้อนหลังเป็นระยะเวลา 2 ปีการศึกษา นับจากวันที่สิ้นสุดการรับสมัคร

2.2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีจำนวนชั่วโมงการสอน ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง โดยในจำนวนนี้ เป็นกิจกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษา ไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง ขอให้นำส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ในรูปแบบเอกสารเท่านั้น

2.3 ผลงานหรือชิ้นงานตามแนวทางสะเต็มศึกษาของนักเรียน ที่เกิดจากการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่นำส่ง (ขอให้ส่งผลงานในรูปแบบของ CD DVD หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอื่นๆ ที่บรรจุภาพถ่าย ไฟล์ คลิปวิดีโอ หรือสื่ออื่นๆที่เกี่ยวข้องของชิ้นงานหรือผลงาน ในแผนการจัดการเรียนรู้นั้น)

2.4 เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง แสดงถึงคุณลักษณะตามเกณฑ์ที่อ้างถึง

3. ด้านการพัฒนาตนเองในงานวิชาชีพ ประกอบด้วยหลักฐานการพัฒนาตนเองในงานวิชาชีพด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ย้อนหลังเป็นระยะเวลา 2 ปีการศึกษา นับจากวันที่สิ้นสุดการรับสมัคร ดังนี้

3.1 เอกสารหรือหลักฐาน ที่แสดงถึงการเข้ารับการอบรม หรือร่วมประชุมวิชาการ

3.2 เอกสารหรือหลักฐาน ที่แสดงถึงผลการศึกษาเพื่อแก้ปัญหา หรือพัฒนาการจัดการเรียนรู้

3.3 เอกสารหรือหลักฐาน ที่เป็นรายงานผลการใช้นวัตกรรมที่ครูสร้าง หรือพัฒนาขึ้น

3.4 เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการเผยแพร่ผลการศึกษา หรือการถ่ายทอดนวัตกรรมแก่เพื่อนครู

3.5 สำเนาบัตรสมาชิกสมาคมวิชาชีพ*ที่เกี่ยวข้องหรือหลักฐานการสมัครเป็นสมาชิก

4. ด้านผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประกอบด้วยเอกสารต่อไปนี้

4.1 หลักฐานการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ย้อนหลังเป็นระยะเวลา 2 ปีการศึกษานับจากวันที่สิ้นสุดการรับสมัคร (ส่งหลักฐานในรูปแบบของ CD DVD หรืออุปกรณ์บรรจุข้อมูลอื่นๆ ที่บรรจุภาพถ่าย ไฟล์เอกสาร คลิปวิดิโอ หรือสื่อที่เกี่ยวข้องของชิ้นงานหรือผลงานในแผนการจัดการเรียนรู้นั้น)

4.2 หลักฐานหรือร่องรอย ที่แสดงให้เห็นว่านักเรียนที่เรียนโดยแผนการจัดการเรียนรู้ที่นำส่งบรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งไว้

4.3 ชิ้นงาน ผลงานเด่น หรือโครงงานของนักเรียน

4.4 หลักฐานหรือร่องรอยที่แสดงให้เห็นว่า นักเรียนที่อยู่ในความดูแลของผู้สมัครได้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน หรือร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

ประเภททีม มีคุณลักษณะในการคัดเลือกทั้งสิ้น 4 ด้าน ดังนี้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ประกอบด้วยเอกสารต่อไปนี้

1.1 แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู

  • ผู้สมัครแต่ละคนในทีม ต้องให้ผู้อำนวยการโรงเรียน 1 ท่าน หัวหน้ากลุ่มสาระ 1 ท่าน และเพื่อนร่วมงาน 3 ท่าน เป็นผู้ประเมิน และส่งแบบประเมินถึงกรรมการ ในลักษณะปกปิด
  • ในกรณีที่ในทีม มีหัวหน้ากลุ่มสาระเป็นผู้สมัคร ให้ส่งแบบประเมินจากผู้อำนวยการโรงเรียน 1 ท่าน รองผู้อำนวยการโรงเรียนด้านวิชาการ 1 ท่าน และเพื่อนร่วมงาน 3 ท่าน เป็นผู้ประเมิน และส่งแบบประเมินถึงกรรมการ ในลักษณะปกปิด

1.2 เอกสารประจักษ์พยานที่แสดงถึงคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด

2. ด้านความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ประกอบด้วยเอกสารต่อไปนี้

2.1 ประวัติและผลงานของผู้สมัครแต่ละคน ย้อนหลังเป็นระยะเวลา 2 ปีการศึกษา จากวันที่สิ้นสุดการรับสมัคร

2.2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาทั้งหมด โดยมีจำนวนชั่วโมงการจัดการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง ขอให้นำส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ในรูปแบบเอกสารเท่านั้น (ทีมละ 1 แผน)

2.3 ผลงานหรือชิ้นงานตามแนวทางสะเต็มศึกษาของนักเรียน ที่เกิดจากการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่นำส่ง (ขอให้ส่งผลงานในรูปแบบของ CD DVD หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอื่นๆ ที่บรรจุภาพถ่าย ไฟล์ คลิปวิดีโอ หรือสื่ออื่นๆที่เกี่ยวข้องของชิ้นงานหรือผลงาน ในแผนการจัดการเรียนรู้นั้น)

2.4 เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง แสดงถึงคุณลักษณะตามเกณฑ์ที่อ้างถึง

3. ด้านการพัฒนาตนเองในงานวิชาชีพและการทำงานร่วมกันเป็นทีม ประกอบด้วยเอกสารต่อไปนี้

3.1 เอกสารหรือหลักฐานของผู้สมัครแต่ละคนที่แสดงถึงการเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมวิชาการที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้

3.2 เอกสารหรือหลักฐานของผู้สมัครแต่ละคนที่แสดงถึงผลการศึกษาเพื่อแก้ปัญหา หรือพัฒนาการจัดการเรียนรู้

3.3 เอกสารหรือหลักฐานที่เป็นรายงานผลการใช้นวัตกรรมที่สร้างหรือพัฒนาขึ้น ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่นำส่ง

3.4 เอกสารหรือหลักฐานของผู้สมัครแต่ละคนที่แสดงถึงการถ่ายทอดนวัตกรรม เผยแพร่ผลการศึกษา แก่เพื่อนครูในการทำงาน หรือสร้างนวัตกรรม

3.5 สำเนาบัตรสมาชิกสมาคมวิชาชีพ*ที่เกี่ยวข้องหรือหลักฐานการสมัครเป็นสมาชิก ของผู้สมัครแต่ละคน

3.6 เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงถึงบทบาทหน้าที่และการมีส่วนร่วม ในการจัดการเรียนรู้ของผู้สมัครแต่ละคนในทีม

3.7 แผนการปฏิบัติงานร่วมกัน ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาในแผนการจัดการเรียนรู้ที่นำส่ง

4. ด้านผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประกอบด้วยเอกสารต่อไปนี้

4.1 หลักฐานการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ย้อนหลังเป็นระยะเวลา 2 ปีการศึกษา นับจากวันที่สิ้นสุดการรับสมัคร (ขอให้ส่งหลักฐานในรูปของ CD DVD หรืออุปกรณ์บรรจุข้อมูลอื่นๆที่บรรจุ ภาพถ่าย ไฟล์เอกสาร คลิปวิดิโอ หรือสื่อที่เกี่ยวข้องของชิ้นงาน หรือผลงานในแผนการจัดการเรียนรู้นั้น)

4.2 หลักฐานหรือร่องรอยที่แสดงให้เห็นว่านักเรียนที่เรียนโดยแผนการจัดการเรียนรู้ที่นำส่งบรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งไว้

4.3 ชิ้นงาน ผลงานเด่น หรือโครงงานของนักเรียน

4.4 หลักฐานหรือร่องรอยที่แสดงให้เห็นว่า นักเรียนที่อยู่ในความดูแลของผู้สมัครเข้าร่วมนำเสนอผลงาน หรือร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

*สมาคมวิชาชีพ หมายถึง สมาคมหรือชมรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยเป็นหน่วยงานตั้งแต่ระดับจังหวัดขึ้นไป หรือสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน

หากคณะกรรมการตรวจพบว่าหลักฐานที่นำส่งมีข้อขัดแย้งหรือไม่ชัดเจน หรือส่งเอกสารไม่ครบตามที่กำหนด

คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาผลงานของผู้สมัครดังกล่าว

——————–

การส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
ผู้สมัครจัดส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการพิจารณาทั้งหมดทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าถึง

ฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาวิชาชีพครู
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
เลขที่ 924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2561

——————–

ดาวน์โหลดเอกสาร

——————–

ที่มาข้อมูล: สำนักบริหารเครือข่ายและพัฒนาวิชาชีพครู สสวท.

JOC