DownloadEducationNews

Download | คู่มือการใช้งานระบบ DPA

15

Download “คู่มือการใช้งานระบบ DPA”

คู่มือการใช้งานระบบสำหรับผู้ดูแลระบบของสถานศึกษา.pdf – Downloaded 401 times – 7.72 MB
14.png

Download “คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบ_สพท.pdf”

%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A_%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%97pdf.pdf – Downloaded 410 times – 9.26 MB

ที่มา:

  • สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. (2565). คู่มือการใช้งานระบบ DPA.  สืบค้นเมื่อ 19 กันยายน 2565. จาก https://otepc.go.th/th/pa-download/pa-manual/item/4095-dpa.html.