การอบรมเชิงปฏิบัติการ OBEC Content Center รูปแบบออนไลน์

กการอบรมเชิงปฏิบัติการ OBEC Content Center รูปแบบออนไลน์

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2565

[ ONLINE ]

🌐 Website การอบรม :  https://sites.google.com/roiet3.go.th/contentcenter