DownloadNewsสพฐ.

ก.ค.ศ. | ว12/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม มีประสบการณ์ และศักยภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา เป็นไปตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการผู้นำในการบริหารจัดการการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิปัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้

Download “ว12/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

17.html – Downloaded 65 times – 2.81 MB

ที่มา:

  • สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. (2565, 11 พฤษภาคม). ว12/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสืบค้นเมื่อ 30 พฤษภาคม 2565. จาก https://otepc.go.th/th/otepc06/news-otepc06/item/3863-12-2565.html.