DownloadNewsสพฐ.

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2730 , ว 2731 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565

ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ความแจ้งแล้ว นั้น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด จึงได้กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565 และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 – 3 ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดระยะเวลา การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ใช้ได้สองปี นับตั้งแต่ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ที่มา:

  • สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ.. (2565, 11 พฤษภาคม). ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2730 , ว 2731 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565.  สืบค้นเมื่อ 30 พฤษภาคม 2565. จาก https://personnel.obec.go.th/home/archives/52245.