การวิจัยชั้นเรียน: กระบวนการสร้างความรู้เพื่อใช้พัฒนาการเรียนการสอน

หนังสือสำหรับครูนำไปออกแบบการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

ที่มา:

จตุภูมิ เขตจัตรัส. (ม.ป.ป.). การวิจัยชั้นเรียน: กระบวนการสร้างความรู้เพื่อใช้พัฒนาการเรียนการสอน. สืบค้นเมื่อ 13 มกราคม 2565, จาก http://online.anyflip.com/frack/uxdt/mobile/index.html.