ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินบำนาญรายเดือนของผู้รับบำนาญ ปี พ.ศ.2565

กรมบัญชีกลาง ประกาศปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินบำนาญรายเดือนของผู้รับบำนาญ ปี พ.ศ. 2565

ปฏิทินการจ่าย “เงินเดือนข้าราชการ” และ “ค่าจ้างลูกจ้างประจำ” ปี 2565

 1. มกราคม 2565 💵 เงินเข้าบัญชี
  • 📥 วันพุธที่ 26 มกราคม 2565
 2. กุมภาพันธ์ 2565 💵 เงินเข้าบัญชี
  • 📥 วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
 3. มีนาคม 2565 💵 เงินเข้าบัญชี
  • 📥 วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565
 4. เมษายน 2565 💵 เงินเข้าบัญชี
  • 📥 วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565
 5. พฤษภาคม 2565 💵 เงินเข้าบัญชี
  • 📥 วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565
 6. มิถุนายน 2565 💵 เงินเข้าบัญชี
  • 📥 วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565
 7. กรกฎาคม 2565 💵 เงินเข้าบัญชี
  • 📥 วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565
 8. สิงหาคม 2565 💵 เงินเข้าบัญชี
  • 📥 วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565
 9. กันยายน 2565 💵 เงินเข้าบัญชี
  • 📥 วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565
 10. ตุลาคม 2565 💵 เงินเข้าบัญชี
  • 📥 วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565
 11. พฤศจิกายน 2565 💵 เงินเข้าบัญชี
  • 📥 วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565
 12. ธันวาคม 2565 💵 เงินเข้าบัญชี
  • 📥 วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565

ปฏิทินการจ่ายเงินบำนาญรายเดือนของ “ผู้รับบำนาญ” ปี 2565

 1. มกราคม 2565 💵 เงินเข้าบัญชี
  • 📥 วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565
 2. กุมภาพันธ์ 2565 💵 เงินเข้าบัญชี
  • 📥 วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
 3. มีนาคม 2565 💵 เงินเข้าบัญชี
  • 📥 วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565
 4. เมษายน 2565 💵 เงินเข้าบัญชี
  • 📥 วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565
 5. พฤษภาคม 2565 💵 เงินเข้าบัญชี
  • 📥 วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565
 6. มิถุนายน 2565 💵 เงินเข้าบัญชี
  • 📥 วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565
 7. กรกฎาคม 2565 💵 เงินเข้าบัญชี
  • 📥 วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565
 8. สิงหาคม 2565 💵 เงินเข้าบัญชี
  • 📥 วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565
 9. กันยายน 2565 💵 เงินเข้าบัญชี
  • 📥 วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565
 10. ตุลาคม 2565 💵 เงินเข้าบัญชี
  • 📥 วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565
 11. พฤศจิกายน 2565 💵 เงินเข้าบัญชี
  • 📥 วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565
 12. ธันวาคม 2565 💵 เงินเข้าบัญชี
  • 📥 วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565


Download “ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการฯ ปี พ.ศ.2565 จากกรมบัญชีกลาง” CalendarsDirectPayment.pdf – Downloaded 46 times – 59 KB

ที่มา :

บัลลังก์ โรหิตเสถียร (ศธ.360 องศา). (2565, 4 มกราคม). ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินบำนาญรายเดือนของผู้รับบำนาญ ปี พ.ศ.2565. สืบค้นเมื่อ 7 มกราคม 2565, จาก https://moe360.blog/2022/01/04/civil-servant-salary-2565/.