EducationResearch

โครงงาน | การประเมินการเขียนรายงานโครงงาน

รายการประเมิน

  1. การกำหนดปัญหา
  2. วัตถุประสงค์ของโครงงานตรงกับปัญหาที่ศึกษา
  3. ทฤษฎีและหลักการตรงกับปัญหาที่ศึกษา
  4. การเขียนตัวแปรที่ศึกษา
  5. ความถูกต้องของวิธีการสื่อสารข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ
  6. การแปลผลข้อมูลและการอภิปรายผล
  7. การเขียนเอกสารอ้างอิง
  8. การเขียนบทคัดย่อถูกต้อง ชัดเจน
  9. การเขียนความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาสังคม