โครงงาน | การประเมินโครงงาน (ภาพรวม)

รายการประเมิน

  1. ความคิดสร้างสรรค์
  2. การนำไปใช้การนำความรู้ไปใช้
  3. รายงานโครงงาน
  4. วิธีการนำเสนอ
  5. แผงโครงงาน