ก.ค.ศ. | 📚 ไฟล์เอกสารประกอบการบรรยาย PA (ภาคเช้า) – 5 ก.ย. 2564

https://bit.ly/3n2K8ii

ที่มา:

เพจ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. (2564, 5 กันยายน). ♦LINKเอกสารประกอบการบรรยาย ภาคเช้าค่ะ. สืบค้นเมื่อ 5 กันยายน 2564, จาก https://www.facebook.com/OTEPCofficial/posts/403711431377185.