ก.ค.ศ. | ว23/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ว23/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย

📕 1. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

📗 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่มา:

กิตติพงศ์ วิริยะชัยอมร. (2564, 3 กันยายน).ว23/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. สืบค้นเมื่อ 5 กันยายน 2564, จาก https://otepc.go.th/th/content_page/item/3487-2021-09-03-10-14-45.html.