บทที่ 2 การพัฒนาโครงงาน

  • บทที่ 2 การพัฒนาโครงงาน
  • เนื้อหา
    • การแก้ปัญหาด้วยการทำโครงงาน
    • กาารพัฒนาโครงงานโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

ย้อนกลับ – การออกแบบและเทคโนโลยี (ม.5)