myClassroomวิทยาการคำนวณ

แบบประเมินการสอนของครูผู้สอนโดยนักเรียน (ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน)

คำชี้แจง

  1. แบบประเมินการสอนของครูผู้สอนโดยนักเรียนนี้ จัดทำขึ้นเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน
  2. ข้อมูลที่ได้รับจะไม่มีผลกับการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่กรอกแบบประเมินนี้ ไม่มีการเปิดเผย และจะนำเสนอในภาพรวมเท่านั้น
  3. กรุณาเลือกตอบในช่องระดับปฏิบัติที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงและตอบแบบประเมินให้ครบทุกข้อ

ขอขอบใจนักเรียนทุกคน