EducationNewsResearch

การประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 “นวัตกรรมการศึกษา: กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา” 16 – 17 สิงหาคม 2564

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

เรื่อง การส่งผลงานวิจัย เพื่อคัดเลือกให้นำเสนอ ในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๑๖
“นวัตกรรมการศึกษา : กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย”

             สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดำเนินงานโครงการจัดประชุมทางวิชาการ การวิจัย ทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา เผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย และยกย่องส่งเสริมขวัญกำลังใจให้แก่นักวิจัย ในการสร้างผลงานที่มีคุณค่า ซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนการใช้การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมและ แบบปฏิบัติที่ดีทางการศึกษาที่จะนำไปสู่การปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง สอดคล้องตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ที่มีเป้าประสงค์ เพื่อยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถใน การแข่งขันของประเทศ

             จึงขอประกาศเปิดรับสมัครให้ผู้สนใจส่งผลงานวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อรับการคัดเลือกในการประชุมทางวิชาการดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 21 เมษายน 2564 ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการเสนอผลงานวิจัยผ่านทางเว็บไซต์ http://www.onec.go.th และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เลขที่ 99/20 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 หมายเลขโทรศัพท์ 026687123 ต่อ 1330 1315 และ 1313

ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลด เอกสารที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมประกวดการวิจัย จากประเด็นทั้ง 8 ด้าน

  1. การจัดการศึกษาปฐมวัย
  2. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อตอบสนองการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
  3. การพัฒนากำลังคนในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา/ผู้เรียนในวัยแรงงาน
  4. การส่งเสริมการศึกษา/เรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ
  5. การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ ได้แก่ ผู้ที่มีความสามารถพิเศษ ผู้ที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ และผู้พิการ
  6. การผลิตและการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
  7. การพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี งานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน
  8. การจัดการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ การสร้างโอกาส ความเสมอภาค สิทธิทางการศึกษาทุกช่วงวัยและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วน

ระยะเวลาในการส่งผลงาน :: ตั้งแต่วันนี้ – 21 เมษายน 2564

ที่มา:

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2564). ขอเชิญ ส่งผลงานวิจัย เพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการ ประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๑๖ ในหัวข้อ นวัตกรรมการศึกษา : กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย. สืบค้นเมื่อ 8 มีนาคม 2564, จาก http://www.onec.go.th/th.php/page/view/Information/4366.

OEC News สภาการศึกษา. (2564). สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการศึกษา: กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา” ในวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2564. สืบค้นเมื่อ 8 มีนาคม 2564, จาก https://www.facebook.com/OECSocial/posts/1171978073219342