ปฏิทินการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564

ปฏิทินการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564.พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 2)

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564

ที่มา:

ประชาสัมพันธ์ สพฐ. (2564).  ปฏิทินการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564. สืบค้นเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2564. จาก https://www.facebook.com/obec.pr/