เพิ่ม นาก้อนทอง ประกาศให้หยุดโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา

เรียน เพื่อน พี่ น้อง ครูและบุคลากรที่เคารพทุกท่าน
ผมได้รับรายงานจากพี่น้องครู บุคลากร ผู้ปกครองและลูกนักเรียน ถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ที่อาจจะส่งผลกระทบ ต่อการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมในโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ของเรา ยังมีรายงานว่าครู บุคลากร ลูกนักเรียน มีความวิตกกังวล หวาดระแวง เพราะลูกนักเรียนหลายคนมีการพบปะ ใกล้ชิดกับผู้ปกครอง ญาติและบุคคลที่มาจากพื้นที่เสี่ยงสูง ตลอดจนเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงสูง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและให้ผู้ที่สงสัยจะได้รับเชื้อได้กักตัวเองที่บ้าน จึงขอสั่งปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษ 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 5 – 11 มกราคม 2564 โดยให้ลูกนักเรียนเรียนอยู่ที่บ้าน

ครูและบุคลากรให้มาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนและให้ปฏิบัติตามคำแนะนำ ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้จัดการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์พร้อมกับรายงานให้หัวหน้ากลุ่มสาระ ทราบทุกวัน

ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงจะเรียนแจ้งให้ทราบ

นายเพิ่ม นาก้อนทอง

4 มกราคม 2564

ถ้าหากมีผลกระทบกับท่านใดขออภัยอย่างสูง นะครับเกรงว่าจะช้าไม่ทันการครับ