คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 จากนายกรัฐมนตรี

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

เด็กไทยวิถีใหม่
รวมไทยสร้างชาติ
ด้วยภักดีมีคุณธรรม

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ที่มา:

บัลลังก์ โรหิตเสถียร (ศธ.360 องศา). (2563, 9 ธันวาคม). นายกรัฐมนตรี มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564. สืบค้นเมื่อ 2 มกราคม 2564, จาก https://moe360.blog/2020/12/09/childrens-day/.